DZIAŁANIA

*ETAPY PROJEKTU*

INWENTARYZACJA
Ochrona czynna siedlisk wymaga w pierwszej kolejności rozpoznania
wyjściowego stanu środowiska przyrodniczego. Na podstawie danych
uzyskanych w trakcie inwentaryzacji postawiona zostanie diagnoza stanu
zachowania siedlisk przyrodniczych oraz identyfikacja stanowisk gatunków
rzadkich i chronionych (Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dn. 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U.
2014 poz. 1348)). Ten etap prac będzie stanowić punkt wyjściowy do
przygotowania wytycznych do zabiegów ochronnych.

WYTYCZNE DO PODJĘCIA ZABIEGÓW OCHRONNYCH
Przygotowanie wytycznych do podjęcia zabiegów ochronnych oraz
opracowanie dokumentacji przyrodniczej niezbędnej do realizacji
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego (dla wybranych obszarów).

ZABIEGI OCHRONNE
Wdrożenie zabiegów ochronnych - realizacja wytycznych poprzez działania
na halach i polanach: koszenie, odkrzaczanie – wypłata wynagrodzenia
właścicielom gruntów za użytkowanie zgodne z wytycznymi eksperta
przyrodniczego.

MONITORING
Monitoring stanu środowiska przyrodniczego - kontrola stanu środowiska, ocena efektów podejmowanych zabiegów oraz weryfikacja wdrażanych zabiegów poprzez przygotowywanie kolejnych wytycznych dla właścicieli gruntów.

Projekt "Kwietne Łąki" realizowany w partnerstwie
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022